Wszystko, co musisz wiedzieć o liście świadomej zgody

  1. Strona główna
  2. Blog AgendaPro Health
  3. Wszystko, co musisz wiedzieć o liście ...

Świadoma zgoda to procedura uzyskiwania zgody przed wykonaniem interwencji medycznej na osobie lub ujawnieniem danych osobowych. Dostawca usług medycznych może poprosić pacjenta o zgodę na terapię przed jej przeprowadzeniem lub badacz kliniczny może poprosić uczestnika badania o zgodę przed włączeniem go do badania klinicznego. Świadoma zgoda jest zbierana zgodnie z wytycznymi z zakresu etyki medycznej i etyki badań naukowych.


Można powiedzieć, że świadoma zgoda została wyrażona w oparciu o jasną ocenę i zrozumienie faktów, implikacji i konsekwencji danego działania. Właściwa świadoma zgoda opiera się na poszanowaniu godności osoby. Aby wyrazić świadomą zgodę, dana osoba musi posiadać odpowiednie zdolności rozumowania i być świadoma wszystkich istotnych faktów.

W pewnych okolicznościach istnieją wyjątki od świadomej zgody. Najczęstszymi przypadkami są nagłe przypadki medyczne, w których wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna, aby zapobiec poważnym lub nieodwracalnym szkodom, a także przypadki, w których z powodu faktycznej lub biologicznej niezdolności podmiot nie jest w stanie udzielić lub odmówić zgody na badanie lub leczenie.

Zgoda może być dorozumiana w zwykłych subtelnościach ludzkiej komunikacji, a nie wyraźnie wynegocjowana ustnie lub pisemnie. W niektórych przypadkach zgoda może nie być prawnie możliwa, nawet jeśli osoba stwierdza, że naprawdę wszystko rozumie i chce mieć zabieg. Istnieją również ustrukturyzowane instrumenty do oceny zdolności do wyrażenia świadomej zgody, chociaż obecnie nie ma idealnego instrumentu.

Dlatego zawsze istnieje pewien stopień, w którym świadoma zgoda musi być zakładana lub wnioskowana na podstawie obserwacji, wiedzy lub pewności prawnej. W okolicznościach medycznych lub formalnych normą jest wyraźna zgoda wyrażona podpisem, zwykle na podstawie prawomocnego dokumentu.

Krótkie przykłady:

  • Osoba może werbalnie zgodzić się na coś ze strachu, postrzeganej presji społecznej lub psychologicznych trudności w wyrażaniu prawdziwych uczuć. Osoba żądająca wykonania czynności może uznać, że zgoda jest prawdziwa i polegać na niej. Tutaj zgoda jest wyrażona, ale nie udzielona wewnętrznie.
  • Osoba może twierdzić, że rozumie konsekwencje jakiegoś działania, jako część zgody, ale w rzeczywistości nie zdawała sobie w pełni sprawy z możliwych konsekwencji i może później na tej podstawie zaprzeczyć ważności zgody. Rozumienie niezbędne do świadomej zgody jest obecne, ale w rzeczywistości (przez niewiedzę) nie jest.

Świadoma zgoda w formie elektronicznej

W miarę modernizacji ośrodków medycznych i szpitali coraz powszechniejsze stają się elektroniczne procesy świadomej zgody, zwane również zgodą w formacie elektronicznym. Cyfrowa świadoma zgoda została już przetestowana i wdrożona w wielu szpitalach na całym świecie. Chociaż wykorzystanie technologii w dziedzinie medycyny jest nie do zatrzymania, niektórzy uczeni spekulują, że model elektronicznej świadomej zgody może negatywnie wpłynąć na relację pacjent-lekarz poprzez: (1) zwiększenie paternalizmu, (2) zastąpienie interakcji twarzą w twarz oraz (3) brak odpowiedzi na indywidualne potrzeby. Z drugiej strony, pomimo wszystkich krytycznych uwag, które zostały skierowane przeciwko elektronicznej świadomej zgodzie, inni badacze wskazują również na potencjalne korzyści, takie jak: (1) zwiększenie wiedzy pacjenta, (2) poprawa interakcji pacjent-lekarz oraz (3) stworzenie większej akceptacji dla procedury elektronicznej świadomej zgody.

Wyraźne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i administracyjne, wynikające z cyfrowego przetwarzania i przechowywania codziennej dokumentacji w każdej klinice, umożliwiają zmianę procesów administracyjnych w tym sektorze.

Co więcej, jeśli mówimy bardziej szczegółowo o świadomej zgodzie i konsekwencjach prawnych, jakie może ona wywołać, jeśli procedura nie będzie respektowana, wyraźnie konieczne jest oparcie się na rozwiązaniach technologicznych, które obejmują lekarza w przypadku skarg.

Jeśli dojdzie do incydentu, to chociaż świadoma zgoda nie zwalnia lekarza od błędu medycznego, musiałby on dostarczyć podpisany dokument jako dowód, że odpowiednio poinformował pacjenta o potencjalnym ryzyku i że ten wyraźnie je zaakceptował.

Istotne znaczenie w dokumencie świadomej zgody ma bowiem możliwość udowodnienia autentyczności podpisu, przy użyciu dowolnych środków w przypadku konieczności przedstawienia go pacjentowi lub osobom trzecim, a nie jego format.

Aby to osiągnąć, szpitale i centra medyczne mogą uciec się do oprogramowania firm trzecich, które łączy pozyskiwanie danych biometrycznych ze znakowaniem czasu w celu ustalenia, kiedy dokument został podpisany.

Dzięki jego zastosowaniu w razie sporu można zidentyfikować autora podpisu, a także zagwarantować wiarygodność podpisanej treści, innymi słowy, że nie uległa ona żadnym zmianom ani modyfikacjom od czasu jej podpisania.

Większość krajów zachęca do korzystania z niezależnych i wiarygodnych usług stron trzecich w procesach podpisu elektronicznego, które mogą generować uznane dowody prawne, jako dowód w przypadku pozwu sądowego.

Przykład:

KLINIKA ATRIO

Data:

ŚWIADOMA ZGODA

Dla zaspokojenia praw pacjenta, jako instrument sprzyjający prawidłowemu stosowaniu Procedur Diagnostycznych i Terapeutycznych.

Mr/Ms
__________________________________________________________(patient) or

Pan/Pani __________________________________________________________ (Państwa przedstawiciel) w pełni korzystając z moich zdolności, dobrowolnie i swobodnie,

EXPRESS:

Że zostałem/am należycie POINFORMOWANY/a przez specjalistę ______________________________________________________________________, w rozmowie osobistej przeprowadzonej w dniu ______________, o konieczności poddania się przeze mnie terapeutycznej procedurze diagnostycznej zwanej __________________________________________________,

Że otrzymałem zarówno ustne, jak i pisemne wyjaśnienia dotyczące charakteru i celu zabiegu, korzyści, ryzyka, alternatywnych rozwiązań oraz środków, jakimi dysponuje klinika w celu jego wykonania, mając możliwość wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

I DECLARE:

Że zrozumiałem/am i jestem usatysfakcjonowany/a wszystkimi otrzymanymi wyjaśnieniami dotyczącymi wyżej wymienionej procedury medycznej i WYRAŻAM ZGODĘ na przeprowadzenie procedury leczniczej __________________________________________________.

Rozumiem, że ta zgoda może być przeze mnie odwołana w każdej chwili przed wykonaniem zabiegu.

Data:

_______________________________ _____________________________

Osoba wyrażająca zgodę Osoba wyrażająca zgodęKomentarze (0)

O serwisie

Obszerna wiedza związana z męską pielęgnacją twarzy

Jakich produktów używać do codziennego golenia?
Jak bezpiecznie się golić?
Jakie błędy popełniamy podczas golenia się?

Zadbaj o siebie razem z nami

 

Kontakt

kontakt@szefwszystkichszefow.pl

Galeria